โปรแกรมบัญชี Member Soft

  • ระบบซื้อ       ใบสั่งซื้อ P-O, บิลซื้อ, ใบขอซื้อ , ใบลดหนี้, ใบเพิ่มต้นทุน, ฯลฯ
  • ระบบเจ้าหนี้  ใบสำคัญจ่าย, ใบรับวางบิล, ค่าใช้จ่าย อื่นๆ , ระบบเช็คจ่าย, ฯลฯ
  • ระบบขาย      ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี, ใบแจ้งหนี้, ใบเสนอราคา, ใบจองสินค้า, ฯลฯ
  • ระบบลูกหนี้   ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน, ใบสำคัญรับ, การ์ดลูกหนี้, ระบบเช็ครับ, ฯลฯ
  • ระบบสินค้า    รับ–จ่าย สินค้า, โอนสินค้า, การ์ดสินค้า, สินค้าคงเหลือ, มูลค่าสินค้าคงเหลือ, ฯลฯ
  • ระบบบัญชี     งบทดลอง, งบกำไรขาดทุน, งบดุล, บัญชีแยกประเภท, สมุดรายวัน, ฯลฯ

โปรแกรมสำหรับคุณ เพื่อธุรกิจคุณ

โปรแกรมบัญชี Member Soft เป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ที่ช่วยลดการทำงาน ในแผนกต่างๆ ของระบบธรุกิจของคุณ ทำให้คุณมีเวลาบริหารงานและขยายกิจการ